33. Đề xuất nhân viên giữ xe nên sẵn sàng hỗ trợ hơn trong trường hợp sân trường quá đông xe và xe máy được để đầy lối đi, dẫn đến việc lấy xe rất khó khăn

115

Trả lời:

– Cơ sở II đã trao đổi và làm việc với bộ phận giữ xe để hỗ trợ người học. Hiện tại, bộ phận giữ xe đã thực hiện việc hỗ trợ người học để đưa xe vào/ra dễ dàng hơn.

– Cơ sở II sẽ xem xét về phương án để hạn chế số lượng xe gửi tại sân trường, đảm bảo người học có thể dễ dàng lấy xe ra vào. Trong trường hợp này, sinh viên cần phải chủ động đi sớm để có chỗ gửi xe và tính toán thêm thời gian dự phòng tìm nơi gửi xe phù hợp tránh ảnh hưởng công tác học tập.