33. Lớp chưa được đi thực tế doanh nghiệp trong vài học kì (do ảnh hưởng của dịch bệnh) và hiện sắp tốt nghiệp. Lớp đề nghị nếu không đi thực tế trực tiếp được thì Nhà trường tổ chức cho lớp đi thực tế online hoặc mời báo cáo viên trình bày online về các nội dung chuyên môn

61

Do tình hình dịch bệnh nên các Doanh nghiệp dừng tiếp nhận sinh viên đi thực tế trực tiếp. Từ học kỳ I năm học 2021-2022 Cơ sở II đã liên hệ với các doanh nghiệp để triển khai cho các lớp được tham quan trực tuyến. Lớp K57CLC4 sẽ tham quan doanh nghiệp qua hình thức trực tuyến vào ngày 11/12/2021