33. Một số sinh viên hỏi về Thông báo và kết quả xét duyệt học bổng khuyến khích học tập HKI năm 2021-2022

54

Nhà trường đang rà soát, điều chỉnh các quy định liên quan về chính sách hỗ trợ sinh viên hệ chính quy vì vậy Cơ sở II chưa có cơ sở pháp lý để xét duyệt học bổng KKHT HKI năm học 2021-2022. Cơ sở II đã báo cáo Nhà trường về vấn đề này.

Cơ sở II sẽ thông báo chính thức cho sinh viên ngay khi có đủ điều kiện để triển khai thực hiện theo quy định. Đề nghị sinh viên thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thông qua các kênh thông tin của Cơ sở II như: Website, Eduweb, email…