33. Nếu em học thừa tín chỉ của các môn tự chọn và phần thừa đó có điểm không đạt thì có ảnh hưởng đến điểm tích lũy của em không ạ? Liệu học phần đó có bắt buộc em phải học lại hay không? Em phải xử lý học phần thừa này như thế nào ạ? Việc học phần tự chọn này không đạt điểm có tính vào việc không đạt 5% trên tổng số tín chỉ và bị hạ bằng tốt nghiệp hay không ạ?

2955

Trả lời:

– Nếu học thừa học phần tự chọn thì sinh viên gửi đơn đề nghị Nhà trường đưa các môn mong muốn vào bảng điểm thông qua GVCN trước khi Cơ sở II họp xét tốt nghiệp tối thiểu 1 tháng. Nếu sinh viên không nộp đơn theo quy định thì Ban QLĐT sẽ lựa chọn các môn sinh viên có điểm cao hơn để đưa vào bảng điểm. Những học phần tự chọn học thừa mà không đưa vào bảng điểm tích lũy, sinh viên có thể đề nghị nhà trường cấp giấy chứng nhận điểm môn học.

– Hiện tại trong quy định về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Ngoại Thương (Ban hành kèm theo Quyết định số 409/QĐ-ĐHNT-QLĐT ngày 08 tháng 05 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương) có quy định: Hạng tốt nghiệp của những sinh viên có kết quả học tập toàn khoá loại xuất sắc và giỏi sẽ bị giảm đi một mức, nếu bị rơi vào trường hợp có khối lượng của các học phần phải học lại vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn chương trình, không có quy định về học phần tự chọn học thừa.