33. Tuy đầu năm trường có mở website để điền số tài khoản ngân hàng nhưng lúc đó sinh viên chưa có nên điền số tài khoản của phụ huynh. Hiện tại sinh viên đã tạo tài khoản nhưng website không cho cập nhật thông tin nên sinh viên không khai báo lại số tài khoản được.

37

Để tạo điều kiện cho tân sinh viên cập nhật dữ liệu, Cơ sở II đã ban hành thông báo số 3577/TB-CSII ngày 02/11/2023 về cập nhật thông tin người học năm học 2023-2024 tại Cơ sở II từ ngày 03/11/2023 đến ngày 19/11/2023. Theo quy trình công tác hiện hành, vào đầu mỗi năm học, Cơ sở II thông báo về thời gian mở hệ thống cho người học để cập nhật thông tin người học cần điều chỉnh, bổ sung. Cơ sở II đang làm việc với đơn vị cung cấp phần mềm quản lý để có thể mở một số trường dữ liệu cho sinh viên cập nhật thường xuyên. Cơ sở II sẽ thông báo đến sinh viên khi giải pháp kỹ thuật được đưa vào sử dụng.