34. Từ đầu tháng 03/2023 đến cuối tháng 04/2023, khóa K59 không có lịch học.

70

Thông tin của sinh viên từ đầu tháng 03/2023 khóa K59 không có lịch học là không chính xác. Sinh viên bắt đầu học từ ngày 06/02/2023 đến cuối tháng 03/2023 sẽ kết thúc các học phần chuyên môn. Khoảng thời gian từ cuối tháng 03/2023 các lớp học tiếng Anh vẫn tiếp tục học cho đến khoảng giữa tháng 04/2023. Khoảng cuối tháng 04/2023, sinh viên sẽ tiếp tục đợt học thứ 2.

Trước đây SV vừa học vừa thi nhưng hiện nay SV học xong mỗi đợt sẽ có 03 tuần để thi. Lịch học và lịch thi hiện tại đã có thay đổi để hợp lý hơn cho SV.