35. Sinh viên kiến nghị Nhà trường không xếp lịch học trùng với lịch đi thực tập giữa khóa.

60

Lịch học, học kỳ 2 năm học 2022-2023 của sinh viên có thời gian kết thúc cụ thể như sau:
– Đối với các học phần chuyên môn: kết thúc vào ngày 17/06/2023
– Đối với học phần Tiếng Anh 7: kết thúc vào ngày 01/07/2023
– Thời gian bắt đầu thực tập giữa khóa của sinh viên K59: từ ngày 03/07/2023.