36. Mong trường giảm và giãn số môn học trong 1 kỳ. Ví dụ như năm nhất của sinh viên tại Trụ sở chính Hà Nội chỉ học khoảng 5 môn vào kỳ 1 và 6 môn vào kỳ 2, trong khi sinh viên tại CS2 phải học dồn lượng môn lớn để ra trường trong 3.5 năm

136

Trả lời:

Căn cứ Quy định về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Ngoại thương (Ban hành kèm theo Quyết định số 409/QĐ-ĐHNT-QLĐT ngày 08 tháng 05 năm 2009 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương) tại khoản 3 Điều 10 Quy định về khối lượng học tập mà mỗi sinh viên phải đăng ký trong mỗi học kỳ chính được quy định như sau:

a) Tối thiểu 15 tín chỉ cho mỗi học kỳ chính, trừ học kỳ cuối khóa học, đối với những sinh viên được xếp học lực bình thường.

b) Tối thiểu 12 tín chỉ và tối đa 18 tín chỉ cho mỗi học kỳ chính, trừ học kỳ cuối khóa học, đối với những sinh viên đang trong thời gian bị xếp hạng học lực yếu.

CSII tổ chức mở lớp và đăng ký định hướng môn học cho sinh viên trước mỗi học kỳ, sinh viên có thể rút bớt học phần theo quy định tại Điều 11 nhưng phải đảm bảo thời gian tối đa hoàn thành chương trình theo quy định tại khoản 3 Điều 6 của Quy định về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Ngoại thương.