36. Việc phân chia học bổng nên được thực hiện trên đơn vị lớp, không nên ở đơn vị ngành học. Vì có những ngành, số lượng lớp đông, nếu chia học bổng theo ngành thì không đánh giá được số lượng sinh viên xuất sắc, giỏi một cách khách quan giữa các ngành.

70

CSII thực hiện công tác xét học bổng KKHT đúng theo Quyết định số 2396/QĐ-ĐHNT v/v quy định chính sách hỗ trợ sinh viên hệ chính quy của Trường Đại học Ngoại thương. Trong đó, Điều 7 có quy định: Căn cứ vào mức phân bổ tiền học bổng KKHT, phòng/ban QLĐT xác định số suất học bổng KKHT dành cho sinh viên đạt kết quả học tập tốt cho từng khóa học, chương trình đào tạo trong mỗi học kỳ của năm học. Số suất học bổng cho từng khóa, từng chuyên ngành, từng hệ đào tạo được tính theo tỷ lệ sinh viên của từng khóa, từng chuyên ngành, từng hệ đào tạo trên tổng số SV toàn CSII.