38. Điều kiện xét học bổng là theo số lượng từ trên xuống dưới hay loại giỏi, xuất sắc sẽ được ạ.

145

– Đối với học bổng khuyến khích học tập (KKHT) của Nhà trường: Cơ sở II thực hiện công tác xét học bổng KKHT theo Quyết định số 2396/QĐ-ĐHNT ngày 29/9/2021 v/v quy định chính sách hỗ trợ sinh viên hệ chính quy của Trường Đại học Ngoại thương. Trong đó, Điều 7 có quy định: Hàng năm, phòng KHTC sẽ trích lập Quỹ học bổng KKHT của năm học, Ban QLĐT phân bổ tiền học bổng KKHT cho từng loại hình học bổng và mức học bổng. Căn cứ vào mức phân bổ tiền học bổng KKHT, Ban QLĐT xác định số suất học bổng KKHT dành cho sinh viên đạt kết quả học tập tốt cho từng khóa học, chương trình đào tạo trong mỗi học kỳ của năm học. Căn cứ vào quỹ học bổng được phân bổ, kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên, Ban QLĐT tiến hành xét học bổng theo thứ tự từ loại Xuất sắc trở xuống cho đến hết số tiền được phân bổ cho chương trình đào tạo.

– Đối với học bổng do Doanh nghiệp tài trợ: Điều kiện xét học bổng tùy thuộc vào đề nghị, yêu cầu của từng doanh nghiệp, sinh viên có thể theo dõi các thông báo về xét chọn học bổng của doanh nghiệp từ giáo viên chủ nhiệm, chuyên viên phụ trách khóa, thông báo trên website, fanpage của Cơ sở II,…