38. SV có ý kiến về việc bố trí phòng học cho CLC trong học kỳ 2 (2020-2021): SV CLC không được học những phòng ở tầng 1, 2 như trước mà phải học những hội trường ở tầng 3, 5

114

Trả lời:

Hiện tại số lượng phòng học tại tầng 1 và 2 ít hơn nhiều so với số lượng lớp CLC. Do vậy Cơ sở II không thể bố trí tất cả các lớp CLC ở tầng thấp. Khi học ở tầng cao, sinh viên có thể sử dụng thang máy để di chuyển.