39. Mong muốn nhà trường tạo điều kiện mở thêm lớp đối với môn Nguyên lý quản lý kinh tế

6

Học phần Nguyên lý quản lý kinh tế đã được mở cho sinh viên K61 ngành Kinh tế đối ngoại vào HKI năm 2023-2024 (Có 03 mã lớp: ML107 sĩ số 73; ML116 sĩ số 108 và ML118 sĩ số 100) nhưng một số sinh viên đã không đăng ký.

Trong năm học 2024-2025, Cơ sở II mở 01 lớp vào HKI và dự kiến mở 01 lớp vào HKII. Sinh viên theo dõi thông báo thời gian tổ chức đăng ký tín chỉ để thực hiện.