4. Đề nghị cho lớp được tổ chức lấy ý kiến về việc chọn môn học tự chọn trước khi lên lịch dự kiến và đề nghị sắp xếp hợp lí thứ tự các môn học để tăng cường tính bổ trợ, liên kết về chuyên môn giữa các môn học chuyên ngành.; – Đề xuất việc về việc thống nhất lớp như cũ (Lớp bị chia ½ lớp học chung với lớp K56E và ½ lớp học chung với lớp K56G).

116

Khi xếp thời khóa biểu, Cơ sở II xếp thời khóa biểu định hướng cho sinh viên theo từng khóa lớp, khi đăng ký tín chỉ học kỳ, sinh viên có quyền lựa chọn các lớp học phần phù hợp để đăng ký thời khóa biểu phù hợp và thuận lợi cho bản thân (kể cả việc lựa chọn học phần tự chọn cho phù hợp với định hướng nghề nghiệp bản thân). Khi sinh viên đăng ký với số lượng đủ điều kiện để mở lớp thì Nhà trường sẽ mở lớp theo nguyện vọng đăng ký của sinh viên.