4. Nếu em đăng ký học ngoại ngữ 2 mà điểm của em không tốt thì có ảnh hưởng đến kết quả học tập chung của em không ạ?

93

Trả lời:

Môn ngoại ngữ thứ hai là môn tự chọn và kết quả học tập được xác nhận bằng bảng điểm/giấy xác nhận riêng, không ảnh hưởng tới điểm tích lũy của sinh viên