4. Nếu học văn bằng thứ hai bị chậm tiến độ thì có ảnh hưởng gì tới việc nhận bằng hay không?

126

Thời gian kéo dài tối đa cho sinh viên hệ đại học là 4 học kỳ (2 năm). Việc kéo dài hơn thời hạn nói trên do Hiệu trưởng quyết định tùy điều kiện đào tạo của trường. Do đó, sinh viên có thể kéo dài thời gian đào tạo tối đa kể cả cho văn bằng thứ hai là 4 học kỳ so với thời gian quy định hiện hành của Trường Đại học Ngoại thương.