4. Sinh viên có bắt buộc phải đeo thẻ sinh viên khi vào trường hay không?

949

Tất cả sinh viên đều phải đeo thẻ sinh viên và xuất trình thẻ sinh viên mỗi khi vào trường nhằm quản lý việc ra vào cổng của viên chức, sinh viên, khách đến liên hệ công tác và đề phòng kẻ gian xâm nhập. Một khi không đeo thẻ, sinh viên sẽ không được phép vào trường. Sinh viên vi phạm sẽ bị lập Biên bản, trừ điểm rèn luyện hoặc bị xử lý theo quy định hiện hành.

Lưu ý: Sinh viên không đeo thẻ sẽ không được dự thi kết thúc học phần (CMND hoặc các giấy tờ khác không có giá trị thay thế cho thẻ sinh viên)