4. Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, chưa có tiền nộp học phí khi Nhà trường thông báo đóng học phí thì phải làm gì?

140

Sinh viên viết Đơn xin xem xét gia hạn thời gian đóng học phí và nộp cho Giáo viên chủ nhiệm trước khi hết hạn nộp học phí (sinh viên có thể kèm theo xác nhận của chính quyền địa phương về việc gia đình có hoàn cảnh khó khăn nếu có).