4. SV chưa thực hiện đánh giá rèn luyện HKI thì sẽ làm như thế nào?

95

Trả lời:

SV nộp Đơn xin được đánh giá kết quả rèn luyện bổ sung cho GVCN, đính kèm Bản tự đánh giá.