40. SV đề xuất mở môn Kinh tế kinh doanh vì đây là học phần tiên quyết cho một số môn khác

6

– Ý kiến của sinh viên không chính xác: Học phần Kinh tế kinh doanh chỉ là học phần tiên quyết của học phần Thuận lợi hóa thương mại thuộc nhóm tự chọn TC06.

– Học phần Kinh tế kinh doanh dự kiến sẽ được mở vào HKII năm học 2024-2025.