40. SV hỏi về việc đáp ứng quy định tham gia 1 công trình NCKH của SV CLC thì sẽ xác định bằng cách nào? Có nộp minh chứng gì không? Khi nào phải nộp?

47

Cơ sở II đã ban hành Hướng dẫn số 1986/HD- CSII ngày 05/07/2023 về việc tổ chức, quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học, chương trình hợp tác quốc tế và các cuộc thi học thuật cho sinh viên tại Cơ sở II. Mục 1.2 của Hướng dẫn đã quy định rõ về quy trình sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, tiến độ triển khai nghiên cứu và nộp đề tài cho Ban QLKH&HTQT và Thông báo số 13/TB-QL&ĐHCLC ngày 20/12/2023 về việc thực hiện và cập nhật minh chứng nghiên cứu khoa học của sinh viên chương trình chất lượng cao tại Cơ sở II thể hiện rõ các nội dung về thực hiện và cập nhật minh chứng nghiên cứu khoa học cho sinh viên chương trình CLC.

Sinh viên tham khảo và nghiên cứu kỹ Hướng dẫn số 1986/HD-CSII và thông báo số 13/TB-QL&ĐHCLC để thực hiện đúng theo quy định.