42. Công việc thực hiện thủ công: Mượn trả dụng cụ, thiết bị trong phòng học. Đề xuất phần mềm, công cụ online thay thế: Sinh viên quẹt thẻ sinh viên khi mượn, trả thiết bị để tiết kiệm thời gian ghi thông tin cá nhân vào sổ mượn thiết bị

151

Trả lời:

– Cơ sở II đã thiết kế sẵn sổ mượn thiết bị, người học chỉ cần lựa chọn mục thiết bị, ký và ghi họ tên, số điện thoại. Theo đó, công tác này không tốn quá nhiều thời gian của người học.

– Cơ sở II đang triển khai phần mềm Edusoft.net có quản lý thông tin của sinh viên. Sau khi phần mềm đưa vào sử dụng, Cơ sở II sẽ nghiên cứu khả năng ứng dụng phần mềm để theo dõi việc mượn, trả thiết bị bằng phần mềm.