43. SV mong muốn có thông tin về xét Học bổng khuyến khích học tập sớm

5

Để giúp sinh viên được biết và chủ động theo dõi công tác xét học bổng khuyến khích học tập, Cơ sở II đã ban hành thông báo số 525/TB-CSII ngày 27/02/2024 về thời gian triển khai xét học bổng KKHT dành cho sinh viên hệ chính quy học kỳ I năm học 2023-2024 và thông báo số 576/TB-CSII ngày 29/02/2024 về việc xét chọn học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập tốt (Học bổng C) học kỳ I năm học 2023-2024 tại Cơ sở II.

Ngay khi Nhà trường có hướng dẫn đầy đủ về cách thức triển khai thì Cơ sở II sẽ thực hiện và thông báo ngay cho sinh viên được biết.