45. Một số phòng có vấn đề về âm thanh và máy chiếu. Mong trường có thể thường xuyên đi kiểm tra thiết bị ở các phòng và khắc phục sớm.

97

Ban QT-TB phân công viên chức phụ trách thường xuyên kiểm tra âm thanh, máy chiếu và trang thiết bị tại phòng học. Khi kiểm tra các thiết bị phải đảm bảo chất lượng phục vụ và hoạt động bình thường.

Do vậy, khi phòng học có sự cố về âm thanh, máy chiếu,… sinh viên phản ánh ngay cho viên chức Đặng Trung Kiên (số điện thoại: 0985.207.880) để kịp thời xử lý. Ngoài ra, trong các rổ đựng thiết bị có phiếu ý kiến góp ý để sinh viên điền thông tin phản ánh, Ban QT – TB sẽ kiểm tra khắc phục khi nhận các ý kiến góp ý.

Ngoài ra, Cơ sở II đã đưa vào dự toán mua sắm năm 2023 các trang thiết bị về âm thanh, micro, máy chiếu,… để trang bị thay thế khi có sự cố, đảm bảo chất lượng hoạt động thường xuyên.