45. Một số SV gặp khó khăn trong viện xin xác nhận của công ty nộp BCGK trong điều kiện dịch bệnh (công ty chưa làm việc tại văn phòng), SV mong muốn được nộp bản cứng Thu hoạch thực tập giữa khóa trễ hoặc khi quay lại Trường

127

Trả lời:

Cơ sở II đã có thông báo số 3893/TB-CSII ngày 11/11/2021 đã hướng dẫn rõ tại Mục 3 “Trường hợp sinh viên không thể nộp bản cứng Báo cáo thực tập giữa khóa, do đang trong thời gian cách ly, phong tỏa, giãn cách theo quy định của cấp có thẩm, quyền hoặc điều kiện khách quan khác, sinh viên báo cáo cho Ban KT&ĐBCL qua đường link” để được xem xét và hướng dẫn cụ thể. Trường hợp công ty chưa đi làm lại do dịch bệnh thì SV có thể đính kèm minh chứng là hình chụp email trả lời của công ty vào đường link.