46. Mong muốn được cung cấp danh sách đề tài đã thực hiện năm cũ và năm hiện hành sớm để SV chủ động trong việc lựa chọn tên đề tài không bị trùng, do hiện nay SV đã học hết các môn và chuẩn bị làm khóa luận, nếu đợi đến đầu học kì II năm học 2021-2022 sẽ lâu

143

Trả lời:

Theo hướng dẫn 2451/HD-CSII ngày 16 tháng 7 năm 2021, thời hạn công bố Danh mục đề tài KLTN đã thực hiện trong 01 năm gần nhất là 15 ngày kể từ ngày bắt đầu học kỳ.

Để tạo điều kiện cho sinh viên, Ban QLĐT sẽ phối hợp với các Bộ môn để công bố danh sách đề tài chậm nhất 15/12/2021