5. Điều kiện học cải thiện là như thế nào?

1652

Theo quy định, sinh viên được phép đăng ký học lại đối với các học phần bị điểm D để cải thiện điểm trung bình chung tích lũy. Không giải quyết cho sinh viên có điểm học phần đã đạt loại A, B, C đăng ký học lại để cải thiện điểm.