5. Nếu sinh viên được nhận học bổng từ kinh phí của trường hoặc các khoản phụ cấp, tiền thưởng khác của trường dành cho sinh viên thì sinh viên nhận ở đâu?

107

Nhà trường sẽ chuyển các khoản học bổng, phụ cấp, tiền thưởng,… từ nguồn kinh phí của trường cho sinh viên thông qua tài khoản của sinh viên. Sinh viên không nhận tiền mặt trực tiếp.