5. Sinh viên đăng ký học ngoại ngữ 2 sẽ được mở lớp riêng hay học ghép theo TKB đăng ký?

54

Trả lời:

Sinh viên sẽ học ghép cùng các lớp theo TKB đăng ký. Trong trường hợp số lượng sinh viên đăng ký học ngoại ngữ 2 đủ đông để mở lớp thì CSII sẽ mở lớp riêng. Tuy nhiên việc đăng ký học ghép theo TKB đã công bố sẽ thuận lợi hơn vì SV có thể chủ động sắp xếp thời gian, kế hoạch học tập theo lịch đã công bố.