5. Sinh viên năm thứ mấy có thể tham gia các chương trình Intership tại Nhật Bản?

117

Sinh viên năm thứ 3 có thể tham gia chương trình Intership tại Nhật Bản với điều kiện tiếng Nhật đạt trình độ trung cấp.