5. SV đã học đủ số tín chỉ tự chọn theo quy định nhưng muốn đăng ký học thêm học phần tự chọn khác có được không ? Nếu được thì đăng ký như thế nào?

201

Sinh viên đã học đủ số tín chỉ tự chọn theo quy định của chương trình đào tạo chuyên ngành vẫn được đăng ký học thêm học phần tự chọn khác nếu có nhu cầu.

– Cách thức đăng ký: sinh viên có nhu cầu đăng ký thêm học phần tự chọn thì đăng ký giống như cách đăng ký các học phần bình thường.

– Thời gian đăng ký: theo thông báo của từng học kỳ.