50. Một số môn học có số lượng SV khá đông. Việc đăng kí tín chỉ khá khó khăn và SV phải tranh giành nhau để đăng kí. SV đề nghị cho thời gian đăng kí dài hơn, mở nhiều lớp hơn để SV có sự lựa chọn

73

– Căn cứ Điều 10 của Quy định về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Ngoại thương (Ban hành kèm theo Quyết định số 409/QĐ-ĐHNT-QLĐT ngày 08/5/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương), mỗi học kỳ có 02 đợt đăng ký học phần:

+ Đăng ký thực hiện trước thời điểm bắt đầu học kỳ khoảng 2 tháng trở lại. Mỗi đợt SV có khoảng 05 ngày để kiểm tra và đăng ký nên SV có đủ thời gian để đăng ký học phần. SV cần chủ động theo dõi và sắp xếp thời gian phù hợp để đăng ký theo kế hoạch thông báo.

+ Đăng ký bổ sung: tổ chức vào đầu mỗi học kỳ cho những sinh viên muốn đăng ký học thêm hoặc đăng kí học đổi sang học phần khác khi không có lớp.

– Căn cứ vào số lượng sinh viên của từng ngành, từng chương trình, khả năng bố trí giảng viên và các điều kiện liên quan CSII mở số lượng lớp phù hợp. SV cần cung cấp thông tin cụ thể về học phần SV gặp khó khăn khi đăng ký tín chỉ để Ban QLĐT kiểm tra và phản hồi cụ thể.