51. Học lại tuần sinh hoạt công dân có phải đóng tiền không?

71

Căn cứ hướng dẫn tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – SV của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kinh phí tổ chức do Nhà trường bố trí. Do đó SV học lại Tuần sinh hoạt công dân – SV sẽ không phải đóng tiền mà do Cơ sở II chi trả.