52. Sinh viên đã bỏ lỡ tham gia tuần sinh hoạt công dân thì khi nào được cho học lại?

67

Căn cứ vào Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – SV đầu khóa, giữa khóa, cuối khóa của năm học, sau khi kết thúc đợt học, Ban CTCT&SV sẽ tổng hợp các SV chưa hoàn thành và tổ chức học lại, thi lại.

Lịch học lại, thi lại sẽ được thông báo qua email công vụ của từng SV, SV kiểm tra email công vụ thường xuyên để nhận thông tin và đăng ký học lại.