53. Lớp Kinh tế vĩ mô nên tách riêng CLC3 và CLC4 vì lớp quá đông (hơn 90SV).

82

Sĩ số sinh viên trong từng lớp học phần phụ thuộc vào nhiều yếu tố: cơ sở vật chất, giảng viên, số lượng sinh viên đăng ký vào lớp sau khi lớp đã bắt đầu học,…

Học phần Kinh tế vĩ mô sinh viên sẽ học trong HK2 năm học 2022-2023. Cơ sở II ghi nhận ý kiến của sinh viên và sẽ bố trí số lượng sinh viên phù hợp.