54. Mỗi SV chương trình CLC khi tốt nghiệp có phải nộp minh chứng tham gia NCKH hay không?

93

Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/07/2014 ban hành về quy định đào tạo chất lượng cao trình độ đại học quy định tại Điều 9 khoản 2 “Trong cả khoá học, mỗi sinh viên chương trình CLC phải được tham gia nghiên cứu khoa học (NCKH) theo nhóm nghiên cứu do các giảng viên hướng dẫn hoặc tham gia đề tài NCKH với giảng viên”. Đây là quy định bắt buộc nên sinh viên cần thực hiện. Sinh viên cần cung cấp minh chứng thực hiện NCKH qua đường link: https://forms.gle/vdZLsThPT7MYhg4o7.

Trường hợp sinh viên gặp khó khăn trong việc đáp ứng quy định này, Ban QL&ĐH CLC, giảng viên các Bộ môn sẽ hướng dẫn và hỗ trợ sinh viên thực hiện đúng các quy định hiện hành.