56. Em đang có 1 học phần bị điểm C và em rất muốn có cơ hội được học cải thiện cho năm sau vì kiến thức của học phần đó là nền tảng cho các môn học chuyên ngành sau này, trường có thể tạo điều kiện cho em có cơ hội được học cải thiện để nắm chắc kiến thức hơn và để cải thiện điểm trung bình tích lũy chung được không ạ? Em mong nhà trường có thể tạo điều kiện cho sinh viên bị điểm C ở các học phần có nhiều kiến thức nền cho các môn học sau như xác suất thống kê có cơ hội được đi học cải thiện. Đã có nhiều sinh viên góp ý về việc muốn đi học cải thiện khi bị điểm C nhằm để học lại củng cố kiến thức vì mức điểm C theo mức độ đánh giá là trung bình. Hoặc cho sinh viên thi lại để cải thiện điểm tích lũy học phần. Ở các trường khác có cho học cải thiện điểm C nhưng ở trường thì em chưa thấy ạ, bị điểm C ở các môn học làm nền cho các môn sau làm tâm lý sinh viên năm nhất vô cùng áp lực và lo lắng. Mong nhà trường có thể cân nhắc lại việc này ạ! Em xin cảm ơn.

2433

– Theo Khoản 3 Điều 12 Quy định về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Ngoại thương (Ban hành kèm theo Quyết định số 409/QĐ-ĐHNT-QLĐT ngày 08/5/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương, áp dụng đối với K59 trở về trước) đã quy định rõ: “Sinh viên cũng được phép đăng ký học lại đối với các học phần bị điểm D để cải thiện điểm trung bình chung tích lũy cho mình. Kết quả cao nhất trong các lần học sẽ được chọn để tính vào điểm trung bình chung tích lũy. Điểm của tất cả các lần học được lưu đầy đủ trong kết quả học tập của sinh viên. Không giải quyết cho sinh viên có điểm học phần đã đạt loại A, B, C học lại”.

– Theo Khoản 3 Điều 22 Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Ngoại thương (Ban hành theo Quyết định số 3188/QĐ-ĐHNT ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương, áp dụng đối với K60 trở về sau) đã quy định rõ: “Sinh viên được phép đăng ký học cải thiện đối với các học phần có điểm D để cải thiện điểm trung bình chung tích lũy cho mình. Kết quả cao nhất trong các lần học sẽ được chọn để tính vào điểm trung bình chung tích lũy. Điểm của tất cả các lần học được lưu đầy đủ trong kết quả học tập của sinh viên. Không giải quyết cho sinh viên có điểm học phần đã đạt loại A, B, C học cải thiện”.

Vì vậy, sinh viên cần tuân thủ đúng Quy chế của Nhà trường đã ban hành. Khi Nhà trường có quy định mới, Cơ sở II sẽ cập nhật và triển khai đến sinh viên.