57. Sinh viên năm 3 hiện đang và sắp bắt đầu thực tập tại các doanh nghiệp theo quy định của nhà trường. Trên thực tế thời gian thực tập ở doanh nghiệp thường là 3 tháng chứ không phải 5 tuần, tức sinh viên chỉ có thể kết thúc kỳ thực tập sớm nhất là giữa – cuối tháng 8. Vậy nên trường có thể xem xét đẩy lịch học năm học sau (năm học 2023 – 2024) trễ hơn cho sinh viên năm 3 được không ạ, thay vì tầm đầu tháng 8? Vì để hoàn thành tốt báo cáo TTGK – cũng là một học phần, sinh viên cũng cần cam kết thời gian làm tại doanh nghiệp cho đủ. Em trân trọng cảm ơn!

1198

– Theo mục 2 Điều 24 về thực tập giữa khóa trong Quy chế đào tạo trình độ Đại học của Trường Đại học Ngoại thương (ban hành theo Quyết định số 3188/QĐ-ĐHNT ngày 21/12/2021) quy định: Học phần thực tập giữa khóa có khối lượng tối thiểu 03 (ba) tín chỉ, được thực hiện theo đề cương chi tiết học phần và tiến độ học tập của chương trình đào tạo. Thời gian thực tập giữa khóa tại tổ chức/doanh nghiệp tối thiểu là 05 (năm) tuần.

– Cơ sở II xây dựng kế hoạch giảng dạy để đảm bảo sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo đúng thời hạn theo quy định. Nếu sinh viên có nhu cầu đi thực tập tại doanh nghiệp dài hơn thời gian tối thiểu theo quy định của Nhà trường thì sinh viên căn cứ vào kế hoạch giảng dạy của Cơ sở II để chủ động đăng ký khối lượng tín chỉ và thời gian học tập phù hợp theo đúng quy định. Sinh viên chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả học tập của mình.