58. Lớp có môn Tiếng Anh chuyên ngành, sinh viên cảm thấy đôi khi không theo được tiến trình buổi học. Cô giảng hay và có mở rộng kiến thức cho sinh viên, tuy nhiên hơi lan man và không có hệ thống nên mặc dù sinh viên đã được cung cấp kế hoạch giảng dạy ngay đầu kỳ học, sinh viên vẫn hoang mang về nội dung buổi học kế tiếp và kiến thức được truyền tải trong buổi học đó.

32

Đối với các học phần ngoại ngữ, giảng viên Bộ môn được phân công giảng dạy theo các nội dung và tiến trình theo đúng phân bổ trong đề cương chi tiết học phần. Các thông tin liên quan đến đề cương giảng dạy, nội dung học tập, kiểm tra đánh giá…đã được giảng viên công bố trước lớp vào buổi học đầu tiên. Do đó, để đảm bảo theo kịp bài giảng, không bị “hoang mang”, SV cần kiểm tra nội dung bài học buổi tiếp theo, chuẩn bị và đọc trước giáo trình, tài liệu, làm các bài tập đã được giảng viên giao về nhà để nắm được kiến thức nền tảng trước khi lên lớp. Đồng thời, Bộ môn cũng sẽ nhắc giảng viên trình bày về nội dung chính của buổi học vào đầu giờ và tóm tắt vào cuối giờ để sinh viên nắm rõ.