6. Có một số ít giảng viên giảng dạy chưa thu hút được sinh viên, hiệu quả và chưa tạo được không khí học tập sôi động. Một số môn giảng viên dạy nhanh, cá tính ảnh hưởng đến việc tiếp nhận kiến thức của sinh viên. Sinh viên phải chờ đợi 1 vài giáo viên rất lâu

133

Trả lời:

Về ý kiến của sinh viên về lớp học chưa sôi động và hiệu quả, sinh viên có thể kiến nghị cụ thể với giảng viên giảng dạy để tạo ra không khí học tập sôi động và hiệu quả hơn. Việc giảng viên dạy nhanh có thể do đề cương giảng dạy với nhiều nội dung và kiến thức, do vậy để phải đảm bảo theo đúng đề cương môn học theo quy định, sinh viên cần chủ động nghiên cứu trước bài học ở nhà. Sinh viên cần mạnh dạn trao đổi với GVGD, CVHT và GVCN để có kết quả học tập hiệu quả, tương tác tốt giữa GV và sinh viên.