6. Đề xuất Nhà trường xếp lịch họp lớp CVHT, GVCN vào những buổi sau giờ học của sinh viên, không họp lớp vào Chủ nhật.

86

Họp lớp CVHT là hoạt động ngoại khóa để hỗ trợ, tư vấn cho SV về kế hoạch học tập hiệu quả, viết Báo cáo Thực tập giữa kỳ, THTTTN, KLTN, đề tài NCKH, định hướng nghề nghiệp và tập huấn các kỹ năng mềm cho SV.

Để hỗ trợ cho SV, từ HKII năm học 2019-2020, Ban QLĐT sẽ xếp lịch họp lớp CVHT, GVCN vào những buổi sinh viên học 03 tiết.