6. Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thì có được miễn giảm học phí không hoặc hỗ trợ kinh phí học tập không?

429

Câu 1: Quy định về miễn, giảm học phí:

  1. Đối tượng (căn cứ Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo)
  2. Miễn, giảm học phí

– Các đối tượng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng nếu đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

– Sinh viên bị khuyết tật;

– Sinh viên hệ cử tuyển (kể cả học sinh cử tuyển học nghề nội trú với thời gian đào tạo từ 3 tháng trở lên);

– Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

– Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có Điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định;

– Sinh viên không có nguồn nuôi dưỡng đang học giáo dục đại học văn bằng thứ nhất thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

– Sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền (giảm 70% học phí);

– Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên (giảm 50% học phí).

  1. Hỗ trợ chi phí học tập

Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ

* Lưu ý: Không áp dụng đối với sinh viên Cử tuyển, các đối tượng chính sách được xét tuyển, đào tạo theo tín chỉ, đào tạo liên thông, văn bằng hai và học đại học, cao đẳng sau khi hoàn thành chương trình dự bị đại học.

  1. Hồ sơ

– Đơn đề nghị miễn giảm học phí (theo mẫu đính kèm)

– Giấy khai sinh (bản sao chứng thực)

– Các giấy tờ có liên quan (bản sao chứng thực)

  1. Đơn vị nhận hồ sơ: Ban CTCT&SV.
  2. Thời gian nộp hồ sơ: đầu mỗi học kỳ (Tháng 08 và tháng 02) khi có thông báo của Cơ sở II.

Câu 2: Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được miễn, giảm học phí không?

Theo quy định của Nhà nước, sinh viên phải thuộc diện hộ nghèo/cận nghèo của năm xét miễn, giảm học phí và thuộc 1 trong 2 trường hợp sau:

– Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật

– Sinh viên là người dân tộc thiểu số