6. Thái độ nhân viên giữ xe cần hoà nhã hơn với SV. Một số bảo vệ, trông giữ xe vẫn hút thuốc lá trong trường học.

121

Trả lời:

Khi nhân viên giữ xe có thái độ không đúng mực, đề nghị sinh viên phản ánh ngay với Ban QT-TB để xử lý kịp thời.

Cơ sở II đã ban hành Quy định về việc không được hút thuốc lá trong khuôn viên trường (Ban hành kèm theo Quyết định số 502/QĐ-ĐHNT-CSII ngày 21/4/2007). Đề nghị SV chụp hình các trường hợp vi phạm và báo cáo ngay cho Ban QT-TB để kịp thời xử lý nghiêm.