60. Sinh viên muốn trao đổi thêm về việc cộng điểm cho sinh viên đạt giải SVNCKH: Trong điểm c, khoản 2, điều 11 của thể lệ cuộc thi SVNCKH trường Đại học Ngoại thương 2023-2024 về trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức, cá nhân thì các đơn vị tham gia quản lý sinh viên thực hiện xét duyệt học phần được cộng điểm thưởng NCKH của sinh viên đối với các sinh viên tham dự đạt giải theo quy định nên em hy vọng trường có thể phát triển cơ chế để cộng điểm ạ

10

Cơ sở II ghi nhận ý kiến của sinh viên. Cơ sở II đã báo cáo các đơn vị chức năng liên quan tại Trụ sở chính Hà Nội. Khi Nhà trường có ban hành quy định, thể lệ mới của cuộc thi có nội dung cộng điểm, Cơ sở II sẽ thông báo ngay đến sinh viên.