61. Ngoài form đánh giá công tác GVCN, trường nên cung cấp cho sinh viên thêm form đánh giá công tác của giáo viên bộ môn. Một số giảng viên bộ môn giảng dạy rất hời hợt và đánh giá không công tâm dẫn đến ảnh hưởng chất lượng học tập cũng như quyền lợi của sinh viên

6

Cảm ơn sinh viên đã có ý kiến đề xuất. Cơ sở II đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Nhà trường và sẽ triển khai thực hiện theo chỉ đạo. Khi có kế hoạch cụ thể, Cơ sở II sẽ thông báo rộng rãi đến sinh viên