7. Bổ sung thêm thùng đựng rác, phân loại rác.

141

Trả lời:

Hiện nay hệ thống thu gom rác chưa thực hiện đồng bộ cho việc phân loại rác nên việc bố trí thêm thùng đựng rác sẽ không hiệu quả. Cơ sở II sẽ thực hiện khi các cơ quan chức năng triển khai đồng bộ công tác này.