7. Một điểm khác ở bậc đại học đó là được học 03 học kỳ trong 01 năm có đúng không?

118

Đúng vậy. Một năm học có hai học kỳ chính (sau đây gọi tắt là học kỳ), mỗi học kỳ chính có ít nhất 15 tuần thực học và 3 tuần thi. Ngoài hai học kỳ chính, sẽ tổ chức thêm một học kỳ phụ (mỗi học kỳ phụ có ít nhất 05 tuần thực học và 01 tuần thi) vào dịp hè để sinh viên học lại, học cải thiện điểm hoặc học vượt để tốt nghiệp sớm.

Sinh viên đăng ký tham gia học kỳ phụ trên cơ sở tự nguyện và đóng học phí tương đương với học phí của năm học hiện tại.