7. Tăng cường các hoạt động xã hội.

57

Đề nghị sinh viên thường xuyên kiểm tra mail của BCH Chi đoàn, Chi hội khi triển khai các hoạt động và thường xuyên cập nhật thông tin các hoạt động xã hội trên các Fanpage ĐTN: https://www.facebook.com/doanthanhnienFTU2/, Fanpage Hội Sinh viên: https://www.facebook.com/hsv.ftu2/, Fanpage Đội Công tác xã hội: https://www.facebook.com/doictxhftu2/, Fanpage Đội Ý tưởng sáng tạo BIT: https://www.facebook.com/BIT.ftuhcmc/