7. Thắc mắc về nhập liệu minh chứng về kết quả rèn luyện sinh viên HKI gặp nhiều khó khăn, nhập liệu không thành công, hoặc nhập liệu xong nhưng kết quả rèn luyện sinh viên sau đó không ghi nhận như minh chứng đã nộp vào hệ thống.

97

Trả lời:

Sau khi thực hiện xong việc đánh giá kết quả rèn luyện, SV cần kiểm tra lại xem kết quả và minh chứng có được lưu lại trên hệ thống hay không bằng cách xem thông báo ở đầu trang hoặc thoát ra vào lại để kiểm tra. SV có thể liên hệ với GVCN để được hỗ trợ.