7. Thư viện ít sách tham khảo, cần bổ sung sách đầy đủ, nhiều về chuyên ngành và cập nhật xuất bản mới.

102

Trả lời:

Hiện nay, Thư viện thực hiện bổ sung tài liệu hàng học kỳ và có lấy yêu cầu bổ sung từ Ban chủ nhiệm Bộ môn, giảng viên, sinh viên qua phiếu yêu cầu tại Thư viện, qua email, trực tuyến qua website, Fanpage… Vì vậy, đề nghị sinh viên gửi thông tin cụ thể để CSII kiểm tra.