8. Đề xuất Nhà trường nâng cấp thang máy (có cảm biến).

125

Trả lời:

Hệ thống thang máy được trang bị theo đúng quy chuẩn kỹ thuật và được bảo hành, bảo dưỡng định kỳ theo quy định.